Przetwarzanie testów i badań ankietowych - latwiej i wydajniej niż kiedykolwiek przedtem

Ramark Office OMR to kompletny pakiet będący światowym liderem w dziedzinie automatyzacji prac z testami czy ankietami zbieranymi w formie papierowej - Łączy w sobie zdolność automatycznego odczytu z bogatymi funkcjami analitycznymi i graficznej reprezentacji wyników umożliwiając m.in.:
  • szybkie wprowadzenie i analizę danych ankietowych / testowych z formularzy (w zależności od skanera)
  • brak ograniczeń licencyjnych dotyczących liczby przetworzonych rekordów, czy czasu użytkowania programu.
  • szybkie przetwarzanie i obróbkę danych ankietowych i szeroką analizę wyników - raporty
  • możliwość odwoływania się do zewn. baz danych w trakcie odczytu i analizy danych 
  • automatyzację prac przy tworzeniu różnorodnych baz danych – powstanie klarownego systemu przepływu informacji, często z wykorzystaniem istniejącego sprzętu i oprogramowania komputerowego.
Program ten umożliwia pracę z formularzami zaprojektowanymi w dowolnym edytorem tekstu, wydrukowanych np. na zwykłej drukarce komputerowej. Remark zapewnia łatwe definiowanie pól odpowiedzi typu OMR (pytania zamknięte), z możliwością łączenia ich z procedurami kontrolnymi, poprzez automatyczne odwoływanie się do zewnętrznych baz danych. System umożliwia także odczyt pól z kodem kreskowym i OCR (odczyt pisma maszynowego). Graficzna edycja pół opisowych, dla manualnej indeksacji zawartych tam informacji (e-marking) stanowi unikalną funkcję w tej klasie programów. Nowością jest w obecnej wersji systemu możliwość wycofywania sią ze złej odpowiedzi poprzez wykreślenie zaznaczenia dużym sybolem "X". Remark jest licencjonowany per instalacja / komputer - bez żadnych ograniczeń czasowych czy wolumenów przetworzonych formularzy.

Wśród krajowych użytkowników Remraka znajdują się wyższe uczelnie (np. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Politechnika Warszawska, SWPS, UJ), jednostki MEN, organizatorzy konkursów naukowych – „Kangur”, jak i duże firmy komercyjne np. McDonald’s, Unilever, NETIA, laboratoria medyczne, oraz instytuty badań społecznych (np. Instytut Psychologii Zdrowia).

Podstawowe zalety systemu to:
  • łatwość obsługi - system możliwa łatwe definiowanie pól ankiety, z możliwością ich łączenia z procedurami kontrolnymi, nawet poprzez automatyczne odwoływanie się do zewnętrznych baz danych
  • zarządzanie obrazami formularzy uzyskanych dzięki wykorzystaniu skanerów dokumetowych - brak potrzeby odwoływania się do oryginałów dokumentu przy korektach, lub analizie informacji z pól opisowych (indeksacja wolnych wypowiedzi z podglądu na ekranie komputara)
  • łatwosć przygotowania prostych ankiet - przydatność dla małych, jednostkowych zadań. 
  • własny moduł analityczny, z bogatymi statystykami opisowymi i graficzną reprezentacją wyników :
            - średnie, analizy pozycji    
            - częstości, przedziały częstości    
            - odchylenia standardowe, wariancje,    
            - przedziały ufności,
            - poziomy istotności (p-values),
            - tabele krzyżowe i inne,
            - wielowymiarowy system oceny testów z poziomu jednostkowego i grupy.
            - ponad 30 formatów exportu danych

Formaty bazodanowe: Access, dBase, FoxPro, ODBC, Paradox
Formaty arkuszy kalkulac.: ASCII, Excel, Lotus 1-2-3, Text
Formaty systemów statyst.: Survey Pro, Survey System, SPSS Inne: HTML, Report, LXR Test, Remark   
 
 
WIRTUALNE ANKIETY 
oprogramowanie dla budowy własnych web-owych serwisów ankieterskich i testowych, dla obsługi klienta zewnętrznego jak i wewnętrznego:
Remark WEB Survey
Funkcje kreaowania wirtualnej ankiety z Remarkiem WEB Survey:
Intuicyjny interfejs, który pozwala na łatwe tworzenie formularzy internetowych, bez konieczności znania kodu HTML i programowania WWW.
- Remark WEB spiera zastosowanie pytań jedno-, lub wielo-wariantowych , odpowiedzi w różnej formie (przycisków opcji, pól wyboru i/lub rozwijanej listy), jak i odpowiedzi pełno-tekstowe.
- Wspiera wykorzystanie grafiki jako elementów odpowiedzi (np. wykresy, kształty, obrazy, etc ...).
- Pozwala zaprojektować wzorzec na wprowadzanie danych tekstowych (numer telefonu, daty,etc ...).
- Pozwala elastycznie formatować kwestionariusz, z wykorzystaniem bogatych metod formatowania tekstu. Wstaw tekst, grafikę i linie gdzie jest to pożądane. Zmieniaj kolory i czcionki stosownie do projektu strony internetowej i stylów dla całego formularza internetowego.
- Pozwala na dodanie wielu kolumn do formularza, używania pytań w tabelach, obejmując tzw. pytania ukryte i określając, które pytania są wymagane.
- Remark WEB wspiera obsługę multimediów (. Swf,. Avi,. Mpg,. Wmv,. Wav,. Asf,. Mp3,. Mov,. Ram,. Rm).
- Pozwala tworzyć hiperłącza na formularzu bezpośrednio pomiędzy powiązanymi pytaniami, stosować „pop-up” do odpowiednich stron systemu pomocy lub wysłać wiadomość w formie e-mail.
- Umożliwia korzystanie z wzorców (tzw skórek), stosowanie rozgałęzień pytań uzależnionych od udzielanych odpowiedzi.
- Umożliwia korzystanie z „przenośników” odpowiedzi, co pozwala na przeniesienie odpowiedzi z poprzedniego pytania do następnych zapytań, odpowiedzi lub etykiet.
- Pozwala na tworzenie metod zatwierdzeń poprawnego zakończenia wypełniania kwestionariusza, albo zastosowania tzw. strony "dziękuję" po pomyślnym przesyłaniu formularza WWW.
- Umożliwia tworzenie wielostronicowych formularzy.
- Pozwala respondentom na wstrzymanie wypełniania formularza w dowolnym momencie i późniejszego powrotu do jego dokończenia.
- Umożliwia wprowadzenie strony potwierdzającej dla zweryfikowania przez respondenta udzielonych odpowiedzi.
- Pozwala na tworzenie komunikatów o błędach dla swoich respondentów.
- Pozwala na zastosowanie haseł do formularzy wraz z możliwością importowania listy ważnych haseł.
- Zawiera funkcję automatycznego publikowania formularza dla usprawnienia komunikacji z serwerem WWW gdzie publikowane są formularze internetowe.
- Udostępnia listę respondentów, którzy mają aktywne hasło do formularza, a nie przesłali swoich odpowiedzi.
- Zawiera funkcję centrum adresów e-mailowych, z którego można wysłać zaproszenia do wypełnienia formularza internetowego lub e-maila z przypomnieniem dla tych, którzy jeszcze nie wypełnili formularza internetowego.
Remark WEB posiada własny wbudowany bogaty moduł analityczny (podobny do rozwiązań SPSS), umożliwia łatwy eksport danych dla innego narzędzia, w którym zostaną opracowane odpowiedzi respondentów.